B-Plan 098 „Speyerer Strasse 66“

Bebauungsplan Nr. 098 „Speyerer Strasse 66“