Lothar Sattel beim Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe

Im Ehregrab

Lothar Sattel, Waldsee

Im Dood noch uff em Sterwekisse
Hab ich em fescht verspreche misse:
Im Riewebeet muscht mol net ligge,
Du sollscht e bess’res Plätzel krigge!
Grad war ich korz mol mit em Spaade
Mitsamt em Klää im Kerchegaade.
Jetzt ruht er mit em Domprälat
Zusamme im me Ehregrab.
Kriggt hohe B’such un frische Blumme,
Fascht jedi Woch un ganz fer umme.
Es Ewisch Lichdel vorne draa,
Des hot aa meim Bu gut gedaa.
So kummt ma dann – es kännt jo soi –
Zum Herrgott in de Himmel noi.
Des sieht selbscht der net alle Daag:
En Hamschder newer ääm Prälat!

2006, Kategorie: Lyrik, Platz 4
Beitrag anhören: mawdh-2006-ehregrab.mp3 (354,90 KB)


Kummt känner bei

Lothar Sattel, Waldsee

do steh ich rum                                                                                                                                                                                             un waad                                                                                                                                                                                                           ob er kummt                                                                                                                                                                                                   rausgebutzt hänn se mich                                                                                                                                                                               extra fer ihn                                                                                                                                                                                                  sogar en Scheidel                                                                                                                                                                                      hänn se mer gezooche                                                                                                                                                                              jetzt steh ich do                                                                                                                                                                                             un’s kummt känner bei                                                                                                                                                                            dungel is un bidderkalt                                                                                                                                                                                 ma holt dich ab                                                                                                                                                                                              so hot ma’s g‘saat                                                                                                                                                                                              un ich steh do                                                                                                                                                                                                un frier                                                                                                                                                                                                         frier mich starr u steif                                                                                                                                                                                   `s is so arrisch duuschder                                                                                                                                                                          um mich rum                                                                                                                                                                                                 un still                                                                                                                                                                                                              so – dodestill                                                                                                                                                                                                 un ich waad

ja – ich waad


  

Was uns in Dunkelheit begleitet

                                                                                                                                                                                   Ist die Hoffnung 


2020, Kategorie: Dichtung, Preisträger


’s Päggel

Wilfried Berger, Lobsann/Elsass

Meddags, korz nooch de Zwää, war ich dort.
De Walter hot g’saacht, ich sett nimmi sou lang waarde, ’s ging ’re nit sou gut.

„Guck emol do, wer do kummt!” hot se g’saacht. „Schäji, dass d’ an mich gedenkt hoscht. Un e Päggel un Blume horrer mer ach gebroocht!”

„Na, Mudder, wie geht der’s dann?”, häwwich wisse welle.

„Jo, wammer sou alt esch, geht’s halt nimmi sou gut. Ich kann jo kaum noch lääfe un hock fascht de ganze Daach im Sessel rum. Zum Glick esch mein Walter vun morchens bis oweds um mich rum.
Ich het jo domols nit gedenkt, dass ich nooch em Dout vun unserm Vadder noch emool en Mann a(n)gugge deet. – Awwer jetzert bän ich frouh, dass ich ’n häb, mein Walter.
Doch wammer blouß noch de liewe lange Daach do rum licht, froocht mer sich, fer was mer iwwerhaupt noch do esch.
De Walter will mich als vor de Fernseher hogge, awwer was mer do se sähne kriecht, des esch nimmi mei Welt!
Sähnscht, d’ Menschheit esch se weit gange! Sou, wie meer frieher g’schafft un gelebt hänn, dort hetten se halte selle!
Un mein alde Kerschebääm vorm Feschder hänn se mer ach umge-macht!
Jetzert kann ich nirremool mäh nooch de Vechelscher gugge!”

Do häwwich a(n)g’fange vun alde Zeide se vezäjile, wie mer Kinner noch klää waren, wie mer minanner Wääze stobble waren, wie mer Grumbeere zammegelese hänn un wie de Mörschels Heiner bei uns ins Puhlloch g’falle esch.

Do hot se lache misse und gemäänt: „Jo, des war e schäjini Zeit!”

Dann häwwich se noch g’froocht, wie ’s war, wie se zum erschde Mool mit unserm Vadder gedanzt hot, un wie se g’heirat hänn un mer Kinner uff d’ Welt kumme sinn.

Vun de Feldärwet hämmer vezäjilt, wie mer Klänne ach schun hänn mithelfe misse un wie mer oweds dregget un veschmeert hämkum-me sinn, un sie hot uns im Brunnetrog d’ Fieß gewäsche.

„Wääscht noch,” häww ich se g’froocht, „was bei uns lous war, wie unsern Michel mool en Gligger veschluckt g’hat hot un wie de Willy d’ junge Endelscher am Weschesääl zum Driggle uffg’hängt hot?
Sähnscht, Mamme, fer des alles warscht do, uff dere Welt! Un fer uns Kinner war’s die schäjinscht Zeit im ganze Lewe!”

Do hot se Träne in de Ääche g’hat un als mei Hand feschtg’howe un nimmi gäji losse welle.

„Jetzert bän ich awwer mied”, hot se g’sacht. „Dei Päggel mach ich speerer uff!”

Nooch un nooch hot se mei Hand gäji gelosst.

E paar Woche speerer hot mer de Walter ’s Päggel serick gewwe, noch sou, wie ich ’s meine Mudder gebroocht g’hat häb, mi’m rou-re Schlebbel außerum.

2021, Kategorie: Prosa
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Über den Button "Akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung zu. Oder wählen Sie aus, welche Cookies Sie zulassen möchten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.