Hildegard Fuchs beim Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe

Mei Tochder ...!

Hildegard Fuchs, Neustadt

Ich merk mol widder,
daß moi Tochder
in de Semeschterferie dehäm is:

An de Gadrob
kän änte freie Biegel,

iwwerall fahrn
Schucher rum,

es Bad un’s Telefon
sin fascht immer beleecht,

die Wäschkich
quillt iwwer,

im ganz Haus
is Mussik,

die Plätzcher
sin all uffgesse,

Knabbersache
gebt’s aa kä meh,

im Kicheschrank
hängkt en Zeddel:

„Annette was here...“!
Ajo!

Moi Nachelscheer
find ich nimmi

un de Nachellack
is aa verschwunne.

Morje
fahrt se fort,

un ich frää
mich heit schun,

daß se ball
widder kummt.

2003, Kategorie: Lyrik, Platz 9
Kein Audiobeitrag verfügbar!